انتخاب اسم دختر و پسر ایرانی

انتخاب اسم دخترانه با حرف شروع "ه" صفحه 5

برای مشاهده توضیحات کامل بر روی نام مورد نظرتان کلیک کنید. نام ها بر اساس حروف الفبای فارسی صفحه بندی شده اند.

هورناز

نام دخترانه با ریشه فارسی

خورشید زیبا (توضیحات بیشتر)

هوروش

نام دخترانه با ریشه فارسی

درخشان و زیبا چون خورشید (توضیحات بیشتر)

هوری

نام دخترانه با ریشه کردی

نور خورشید (توضیحات بیشتر)

هوزان

نام پسرانه و دخترانه با ریشه فارسی,کردی

نرگس نو شکفته (توضیحات بیشتر)

هوژین

نام دخترانه با ریشه کردی

هوگل

نام دخترانه با ریشه نامشخص

(هو = خوب + گل) گلِ خوب ، گلِ نیک ؛ (به مجاز) باطر... (توضیحات بیشتر)

هوما

نام دخترانه با ریشه کردی

مرغ سعادت، فرخنده (توضیحات بیشتر)

هومهر

نام دخترانه با ریشه فارسی

هوناز

نام دخترانه با ریشه نامشخص

(هو = خوب + ناز = کرشمه ، غمزه) ویژگی آن ‌که دارای... (توضیحات بیشتر)

هونامیک

نام دخترانه با ریشه نامشخص

نیک‌ نامی ، خوش نامی . (توضیحات بیشتر)

هونراوه

نام دخترانه با ریشه کردی

کنایهاز کلام منظوم (توضیحات بیشتر)

هونیا

نام دخترانه با ریشه کردی

هیام

نام دخترانه با ریشه نامشخص

هیدیکا

نام دخترانه با ریشه کردی

آرام.یواش ، به آهستگی (توضیحات بیشتر)

هیران

نام دخترانه با ریشه کردی

هیری

نام دخترانه با ریشه نامشخص

(در گیاهی) (= خیری) گل شب بو ، گلی که شبها بوی خوش... (توضیحات بیشتر)

هیزان

نام دخترانه با ریشه کردی

نیرومند، توانا (توضیحات بیشتر)

هیژان

نام دخترانه با ریشه کردی

ارزیدن ، جنبیدن (توضیحات بیشتر)

هیفا

نام دخترانه با ریشه نامشخص

هیلا

نام دخترانه با ریشه فارسی

پرنده ای شکاری کوچکتر از باز (توضیحات بیشتر)