انتخاب اسم دختر و پسر ایرانی

انتخاب اسم دخترانه با حرف شروع "م" صفحه 19

برای مشاهده توضیحات کامل بر روی نام مورد نظرتان کلیک کنید. نام ها بر اساس حروف الفبای فارسی صفحه بندی شده اند.

مهربانو

نام دخترانه با ریشه فارسی

زنی که چون خورشید می درخشد، بانوی خورشید (توضیحات بیشتر)

مهربخت

نام دخترانه با ریشه نامشخص

آزاد کرده‌ی مهر ، نجات داده‌ی مهر . (توضیحات بیشتر)

مهربخش

نام دخترانه با ریشه نامشخص

(مِهر = مهربانی و محبت + بخش ) ، بخشنده مهر و... (توضیحات بیشتر)

مهرپرور

نام دخترانه با ریشه نامشخص

پرورنده‌ی محبت و دوستی ، مهر انگیز ؛ (به مجاز)... (توضیحات بیشتر)

مهرتا

نام دخترانه با ریشه فارسی

همتای مهر، تابان و درخشان چون خورشید (توضیحات بیشتر)

مهرتاب

نام دخترانه با ریشه فارسی

آنچه خورشید بر آن می تابد (توضیحات بیشتر)

مهرجان

نام دخترانه با ریشه نامشخص

مهرجهان

نام دخترانه با ریشه نامشخص

مهرخ

نام دخترانه با ریشه فارسی

مهردخت

نام دخترانه با ریشه فارسی

دختر خورشید (توضیحات بیشتر)

مهردیس

نام دخترانه با ریشه فارسی

مانند خورشید (توضیحات بیشتر)

مهرراز

نام دخترانه با ریشه نامشخص

(مهر = خورشید + راز = (در قدیم) پوشیده ، پنهان ،... (توضیحات بیشتر)

مهرزاد

نام پسرانه و دخترانه با ریشه فارسی

زاده خورشید (توضیحات بیشتر)

مهرسا

نام دخترانه با ریشه فارسی

مانند خورشید (توضیحات بیشتر)

مهرشید

نام دخترانه با ریشه فارسی

خورشید نورانی (توضیحات بیشتر)

مهرفروز

نام دخترانه با ریشه نامشخص

(= مهرافروز) ، ← مهرافروز . (توضیحات بیشتر)

مهرفروغ

نام دخترانه با ریشه نامشخص

با فروغی چون مهر ؛ (به مجاز) زیبا و تابناک . (توضیحات بیشتر)

مهرک

نام پسرانه و دخترانه با ریشه فارسی

از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای جهرم در زمان... (توضیحات بیشتر)

مهرگان

نام دخترانه با ریشه فارسی

منسوب به ماه مهر،مهربانی،جشنی به همین نام که... (توضیحات بیشتر)

مهرگل

نام دخترانه با ریشه فارسی

مرکب از مهر( خورشید) + گل، آن که در میان گلها... (توضیحات بیشتر)